Usługi i procedury świadczone przez Klinikę
 1. Hospitalizacja

 2. Pobyt w Dziennym Oddziale Chemioterapii:
  • wlewy dożylne cytostatyków
  • podawanie cytostatyków do jam ciała
  • punkcje jam ciała (jamy opłucnowej, jamy otrzewnej)
  • biopsje igłowe narządów wewnętrznych
  • biopsje trepanacyjne i aspiracyjne szpiku kostnego

 3. Napromienianie wiązką zewnętrzną (teleradioterapia)
  • Procedury wysokospecjalistyczne w zakresie teleradioterapii (napromienianie z zastosowaniem trójwymiarowego systemu planowania z wykorzystaniem tomografii komputerowej oraz osłon indywidualnych, dozymetrii in vivo, zdjęcia weryfikacyjne w trakcie napromieniania):
   a. radioterapia konformalna
   b. radykalna radioterapia nowotworów głowy i szyi
   c. napromienianie całego układu chłonnego
   d. radioterapia więcej niż jedną frakcją dziennie
   e. radioterapia niekoplanarna
   f. stereotaktyczna radioterapia nowotworów mózgu
   g. stereotaktyczna radioterapia pozaczaszkowa
  • Standardowa radioterapia radykalna
  • Radioterapia paliatywna
 1. Brachyterapia śródjamowa i śródtkankowa:
  • nowotwory ginekologiczne,
  • nowotwory piersi,
  • nowotwory przełyku,
  • nowotwory płuca,
  • nowotwory jamy ustnej,
  • mięsaki tkanek miękkich,
  • brachyterapia stereotaktyczna
  • nowotworów ośrodkowego układu nerwowego,
  • inne lokalizacje według indywidualnych wskazań

 2. Porady oraz konsultacje w zakresie onkologii