Badania Kliniczne

W 2000 roku przy Klinice Onkologii i Radioterapii zostało utworzone Centrum Badań Klinicznych i było pierwszą tego typu jednostką w kraju. Centrum koordynuje przebieg badań w Klinice zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej oraz Deklaracją Helsińską, dzięki czemu chorzy zostają objęci opieką na jak najwyższym poziomie. Wszystkie badania zostają wcześniej zaaprobowane przez Komisję Etyczną oraz Centralną Ewidencję Badań Klinicznych w Warszawie, co gwarantuje ich wartość oraz bezpieczeństwo. Centrum Badań Klinicznych nadzoruje przebieg wielu akademickich projektów międzynarodowych we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi oraz organizacjami takimi jak EORTC, CEEOG, IBCSG, BIG czy CECOG, w wyniku czego Klinika ma możliwość udziału w unikalnych międzynarodowych badaniach klinicznych. Dzięki prowadzonym badaniom zostają wprowadzane nowe technologie i standardy w leczeniu nowotworów, co sprawia, że coraz bardziej poprawia się czas i jakość życia chorych. Kilka badań z udziałem naszej jednostki spowodowało zmianę standardów leczenia na świecie. W Klinice prowadzone są badania w leczeniu nowotworów min. głowy i szyi, piersi, płuca, żołądka, nerki i jelita grubego i innych nowotworów.

Poniżej aktualnie prowadzone projekty:


Rozpoznanie Protokół Badanie Zespół badaczy Administrator
głowa i szyja
II linia po platynie
Pfizer A5481044 Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy II oceniające palbocyklib stosowany w połączeniu z cetuksymabem w porównaniu z samym cetuksymabem w leczeniu pacjentów z nawrotowym/przerzutowym rakiem kolczystokomórkowym głowy i szyi o ujemnym statusie zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego, którzy nie otrzymali wcześniej leczenia cetuksymabem po stwierdzenie nieskuteczności jednego wcześniejszego schematu chemioterapii zawierającej pochodne platyny dr Katarzyna Matuszewska
dr Ewa Bednaruk-Młyński
dr Anna Kowalczyk
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 349 2282, Koordynator badań klinicznych
głowa i szyja
I linia
Kestrel Randomizowane, wieloośrodkowe, o zasięgu światowym prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy III MEDI4736 w monoterapii lub w połączeniu z tremelimumabem w porównaniu do leczenia standardowego pierwszego rzutu wznowy lub przerzutów komórek raka płaskonabłonkowego głowy i szyi dr Katarzyna Matuszewska
dr Ewa Bednaruk-Młyński
dr Anna Kowalczyk
Agnieszka Pliszka
tel. 58 349 2973, Koordynator badań klinicznych
głowa i szyja
I linia
BMS 209-651 Otwarte, randomizowane, dwuramienne badanie fazy III porównujące nivolumab podawany w skojarzeniu z ipilimumabem ze schematem z badania EXTREME(cetuksymab+cisplatyna/karboplatyna+fluorouracyl) w leczeniu pierwszej linii chorych na nawrotowego lub przerzutowego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi dr Katarzyna Matuszewska
dr Ewa Bednaruk-Młyński
dr Anna Kowalczyk
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 349 2282, Koordynator badań klinicznych
glejak niemetylowany
temozolomid+RT+niwolumab
CA209-458 Randomizowane, otwarte badanie kliniczne 3 fazy , porównujące leczenie niwolumabem i temozolomidem, podawanymi w skojarzeniu z radioterapią dorosłym pacjentom z nowo rozpoznanym glejakiem bez metylacji prom. genu MET prof Renata Zaucha
dr Ewa Szutowicz-Zielińska
Agnieszka Pliszka
tel. 58 349 2973, Koordynator badań klinicznych
guzy lite
badanie koszykowe
RXDX-101-02 Prowadzone metodą otwartej próby, wieloośrodkowe raelizowane metodą koszykową badanie fazy II entrectinibu w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowaną lub przerzutową postacią guzów litych z rearanżacją genów NTRK1/2/3, ROS1 lub ALK prof Rafał Dziadziuszko
dr Ewa Szutowicz-Zielińska
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
Agnieszka Kukowska
tel. 58 349 2214, Koordynator badań klinicznych
czerniak
I linia
CO 39262 Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby i kontrolowane przy użyciu placebo badanie kliniczne fazy III schematu leczenia atezolizumab w skojarzeniu z kobimetynibem i wemurafenibem w porównaniu do placebo w skojarzeniu z kobimetynibem i wemurafenibem u pacjentów uprzednio nieleczonych z nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym czerniakiem wykazującym mutację v600 genu BRAF prof Renata Zaucha
dr Anna Kowalczyk
dr Tomasz Sawicki
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 349 2282, Koordynator badań klinicznych
czerniak Amgen 265 Otwarte wieloośrodkowe badanie fazy 1b/3 dotyczące stosowania produktu Talimogene Laherparepvec w skojarzeniu z pembrolizumabem w leczeniu nieoperacyjnego czerniaka w stopniu zaawansowania IIIB do IVM1c prof Renata Zaucha
dr Anna Kowalczyk
dr Tomasz Sawicki
dr Marcin Sinacki
dr Natalia Cichocka
Anna Gładysz
tel. 58 349 2916, Koordynator badań klinicznych
płuco NDRP
II i III linia po platynie i docetakselu/pemetrexedzie
OSE 2101 Randomizowane badanie III fazy z grupami równoległymi oceniające zastosowanie OSE 2101 jako leczenia drugiego rzutu po niepowodzeniu uprzednio zastosowanej chemioterapii opartej na platynie lub jako leczenia trzeciego rzutu po niepowodzeniu uprzednio zastosowanej chemioterapii opartej na platynie i terapii inhibitorami punktów kontrolnych w porównaniu ze standardowym leczeniem (docetaksel lub pemetreksed) u pacjentów z miejscowo zaawansowanym (IIIB) niekwalifikującym się do radioterapii lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których występuje antygen HLA-A2 prof Rafał Dziadziuszko
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 349 2282, Koordynator badań klinicznych
płuco NDRP
I linia PDL+
Roche GO29431 Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy III porównujące MPDL 3280A (przeciwciało anty PDL-1) z cisplatyną lub karboplatyną w połączeniu z pemetreksedem u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc w stopniu IV, bez różnicowania płaskonabłonkowego, z potwierdzoną ekspresją PDL-1, którzy nie otrzymywali wcześniej chemioterapii prof Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Anna Wrona
dr Anna Kowalczyk
Anna Gładysz
te. 58 349 2916, Koordynator badań klinicznych
płuco NDRP
I linia ALK+
Novartis CLDK378A2112 Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie, oceniające ekspozycję systemową, skuteczność i bezpieczeństwo 450 mg ceritinibu przyjmowanego z niskotłuszczowym posiłkiem i 600 mg ceritinibu przyjmowanego z niskotłuszczowym posiłkiem, w porównaniu do ceritinibu 750 mg przyjmowanego na czczo, u dorosłych pacjentów z przerzutowym, niedrobnokomórkowym rakiem płuca ALK-dodatnim prof Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
Agnieszka Kukowska
tel. 58 349 22143, Koordynator badań klinicznych
płuco NDRP
II i dalsze linie MET+
MIRATI 265-109 Badanie fazy II prowadzone w równoległych grupach oceniające preparat MGCD265 u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym NSCLC ze zmianami genetycznymi o charakterze aktywującym w czynniku przejścia mezenchymalno-nabłonkowego prof Rafał Dziadziuszko
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 349 2282, Koordynator badań klinicznych
płuco DRP
I linia
ROCHE GO30081 Randomizowane, podwójnie zaślepione kontrolowane placebo badanie I/III fazy z zastosowaniem karboplatyny i etopozydu bez lub w połączeniu z atezolizumabem u uprzednio nieleczonych pacjentów z rozległym drobnokomórkowym rakiem płuca prof Rafał Dziadziuszko
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 349 2282, Koordynator badań klinicznych
międzybłoniak
I linia z polem elektrycznym
EF-23 Badanie II fazy stosowania pemetreksedu i cisplatyny lub karboplatyny w kombinacji z terapią za pomocą pola eletrycznego NovoTFF jako leczenie pierwszego wyboru złośliwego międzybłoniaka opłucnej prof Rafał Dziadziuszko
dr Jarosław Mądrzak
Agnieszka Pliszka
tel. 58 349 2973, Koordynator badań klinicznych
pierś
II linia BRCA+
EMBRACA 673-301 Otwarte, wieloośrodkowe, randomizowane badanie III fazy prowadzone w 2 grupach równoległych oceniające preparat Talazoparib (BMN 673) w porównaniu z lekiem wybranym przez lekarza u nosicieli zarodkowych mutacji BRCA z rakiem piersi miejscowo zaawansowanym i/lub przerzutami raka piersi, którzy otrzymali wcześniej schematy radioterapii w związku z chorobą przerzutową prof Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
dr Elżbieta Senkus-Konefka
prof Renata Zaucha
dr Katarzyna Matuszewska
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 349 2282, Koordynator badań klinicznych
pierś
przerzuty do kości po hormonoterapii
Bayer 16298 Randomizowane badanie II fazy prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z placebo w grupie kontrolnej, nad zastosowaniem dwuchlorku radu 223 w porównaniu z placebo w leczeniu pacjentek z rakiem piersi i nieobecnym receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HER2) z przerzutami do kości leczonych hormonalnie (terapia podstawowa) prof Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
dr Elżbieta Senkus-Konefka
dr Katarzyna Matuszewska
prof Renata Zaucha
Agnieszka Kukowska
tel. 58 349 2214, Koordynator badań klinicznych
pierś
przerzuty do kości po hormonoterapii
Bayer 17096 Randomizowane badanie II fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z placebo w grupie kontrolnej, nad zastosowaniem dwuchlorku radu 223 w skojarzeniu z eksemestanem i ewerolimusem w porównaniu z placebo w skojarzeniu z eksemestanem i ewerolimusem w leczeniu pacjentek z rakiem piersi i nieobecnym receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HER2) z przerzutami do kości prof Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
dr Elżbieta Senkus-Konefka
dr Katarzyna Matuszewska
prof Renata Zaucha
Agnieszka Kukowska
tel. 58 349 2214, Koordynator badań klinicznych
pierś
leczenie adjuwantowe BRCA+
D081CC00006 OLYMPIA Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane za pomocą placebo, wieloośrodkowe badanie fazy III, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo olaparibu w porównaniu z placebo, stosowanego, jako leczenie uzupełniające u pacjentów z obecnością mutacji germinalnych w genie BRCA1/2 i rozpoznaniem HER2-ujemnego wysokiego ryzyka pierwotnego raka piersi, u których zakończono radykalne leczenie miejscowe oraz chemioterapię w leczeniu indukcyjnym lub uzupełniającym prof Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
dr Elżbieta Senkus-Konefka
dr Katarzyna Matuszewska
prof Renata Zaucha
Agnieszka Kukowska
tel. 58 349 2214, Koordynator badań klinicznych
pierś
II i III linia TNBC
KEYNOTE 119 Badanie III fazy, z randomizacją, prowadzone metodą otwartej próby, mające na celu porównanie stosowania pembrolizumabu w monoterapii do jednolekowej chemioterapii z wyboru lekarza w przerzutowym potrójnie negatywnym raku piersi prof Renata Zaucha
dr Elżbieta Senkus-Konefka
dr Katarzyna Matuszewska
Agnieszka Kukowska
tel. 58 349 2214, Koordynator badań klinicznych
pierś
kolejna linia HER+
Roche BO29159 Wieloośrodkowe badanie otwarte z jednym ramieniem terapeutycznym oceniające bezpieczeństwo stosowania leku Herceptin sc w skojarzeniu z lekiem Perjeta i docetakselem w leczeniu pacjentek z HER2-dodatnim zaawansowanym rakiem sutka (z przerzutami lub nawrotami miejscowymi) prof Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
dr Katarzyna Matuszewska
dr Elżbieta Senkus-Konefka
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 349 2282, Koordynator badań klinicznych
prostata Astellas 99785-CL-0335 Międzynarodowe, randomizowane, kontrolowane placebo, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy III mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa enzalutamidu w skojarzeniu z terapią antyandrogenową w porównaniu z placebo w skojarzeniu z terapią antyandrogenową u pacjentów z przerzutowym, hormonozależnym rakiem gruczołu krokowego dr Katarzyna Matuszewska
prof Renata Zaucha
dr Elżbieta Senkus-Konefka
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 349 2282, Koordynator badań klinicznych
prostata
po leczeniu radykalnym, ze wzrostem PSA
EMBARK (MDV3100-13) Randomizowane badanie III fazy dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania enzalutamidu w skojarzeniu z leuprolidem, monoterapii enzalutamidem oraz placebo w skojarzeniu z leuprolidem u mężczyzn z wysokim ryzykiem progresji nieprzerzutowego raka prosotaty po leczeniu radykalnym dr Katarzyna Matuszewska
prof Renata Zaucha
dr Elżbieta Senkus-Konefka
Agnieszka Kukowska
tel. 58 349 2214, Koordynator badań klinicznych
prostata
hormonooporny bez przerzutów
MDV3100-14 PROSPER Międzynarodowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie fazy III, dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania enzalutamidu u chorych z nieprzerzutowym rakiem prostaty opornym na kastrację dr Katarzyna Matuszewska
prof Renata Zaucha
dr Elżbieta Senkus-Konefka
Agnieszka Kukowska
tel. 58 349 2214, Koordynator badań klinicznych
prostata
hormonooporny bez przerzutów
ARAMIS, 3104007 Międzynarodowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, badanie III fazy, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania ODM-201 u mężczyzn z grupy wysokiego ryzyka, z opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego bez przerzutów dr Elżbieta Senkus-Konefka
dr Renata Zaucha
dr Katarzyna Matuszewska
Agnieszka Kukowska
tel. 58 349 2214, Koordynator badań klinicznych
pęcherz
leczenie adjuwantowe
BMS CA209-274 Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy III, porównujące leczenie adiuwantowe niwolumabem z placebo, u chorych z inwazyjnym rakiem urotelialnym wysokiego ryzyka dr Elżbieta Senkus-Konefka
dr Katarzyna Matuszewska
prof Renata Zaucha
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
Zofia Specht-Szwoch
tel. 59 349 2282, Koordynator badań klinicznych
wątroba
II linia po sorafenibie
KEYNOTE-240 Badanie III fazy oceniające pembrolizumab (MK-3475) w porównaniu z najlepszym leczeniem wspomagającym w terapii drugiej linii u pacjentów z wcześniej leczonym systemowo zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym prof Renata Zaucha
dr Anna Kowalczyk
dr Tomasz Sawicki
Anna Gładysz
tel. 58 349 2916, Koordynator badań klinicznych
trzustka
I linia
MM-141-07-02-02 Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie II fazy produktu leczniczego MM-141 stosowanego w skojarzeniu z nab-paklitakselem i gemcytabiną w porównaniu z nab-paklitakselem i gemcytabiną w I linii leczenia przerzutowego raka trzustki dr Ewa Szutowicz-Zielińska
dr Anna Kowalczyk
prof Renata Zaucha
Agnieszka Pliszka
tel. 58 349 2973, Koordynator badań klinicznych
żołądek
I linia HER-, PDL+
MK3475-062 Badanie kliniczne III fazy z randomizacją, z grupą kontrolną przyjmującą aktywny lek, z częściowym zaślepieniem, z wybranym biomarkerem, dotyczące stosowania pembrolizumabu w monoterapii oraz w skojarzeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem w porównaniu ze stosowaniem placebo w skojarzeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem w pierwszej linii leczenia osób z gruczolakorakiem żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego (GEJ) w zaawansowanym stadium choroby prof Renata Zaucha
dr Anna Kowalczyk
dr Tomasz Sawicki
prof Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
Agnieszka Kukowska
tel. 58 349 2214, Koordynator badań klinicznych